Downloads - Jean Daenen Hef- en Hijstechniek B.V.
NEW

Metaalunie voorwaarden

Algemene leverings‑ en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie (Nederlandse Organisatie van Ondernemers in het Midden‑ en Kleinbedrijf in de Metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008. Uitgave van de Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.